Utrecht start met groot schaalmodel Nereda voor stedelijk afvalwater

De grootste Nereda-proefinstallatie die tot nu toe in Nederland is gebouwd staat binnenkort in Utrecht. Het schaalmodel heeft 1/8 van de afmetingen van een Nereda-‘zuiveringsstraat' op ware grootte. "Bij deze afmetingen blijven de geometrische verhoudingen van de proefinstallatie en daarmee het functioneren hetzelfde als bij een werkelijke zuiveringsinstallatie", vertelt Maarten Boersen, projectleider van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De berekening is uitgevoerd door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV samen met het Hoogheemraadschap.

bouwwerkzaamheden zijn deze maand in Utrecht gestart. De proef brengt in kaart hoe de innovatieve korrelslib-technologie optimaal en efficiënt kan worden gebruikt. De uitkomsten zijn richtinggevend voor het uiteindelijke ontwerp. Bij de voorbereiding van de proef is gebruik gemaakt van de kennis die verschillende partijen met elkaar delen in het kader van het Nationaal Nereda Onderzoeks Programma. Hierin wisselen RoyalHaskoningDHV-ingenieurs, de TU Delft, STOWA en zeven waterschappen hun ervaringen uit. Bovendien trachten ze de Nereda-technologie verder op de markt te krijgen.

Slibkorrels

Bij de Nereda technologie wordt water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor is het zuiveringsslib en het gezuiverde water eenvoudiger van elkaar te scheiden. Nabezinktanks zijn niet nodig. Het zuiveringsproces heeft hierdoor een kleiner  ruimtebeslag en verbruikt bovendien minder energie dan traditionele zuiveringen. De Nereda-installatie in Utrecht heeft een volume van 1050m3, de afmetingen zijn 15 x 10 x 8 meter (diepte is 8 meter). Het maximale debiet bedraagt 650m3/h (batch proces).

Een van de aandachtspunten in het Utrechtse onderzoek vormt de toevoer en samenstelling van het stedelijke afvalwater, voornamelijk afkomstig van huishoudens. Die verschilt sterk van de afvalwaterstroom die bijvoorbeeld de Nereda-installatie in Epe te verwerken krijgt. Ter vergelijking: in Epe is het aandeel van industrieel afvalwater aanmerkelijk groter dan in Utrecht. Maarten Boersen: "Dit betekent onder meer dat het zuiveringsproces in Utrecht minder organische stoffen krijgt te verwerken dan in Epe. Ook heeft de zuivering in Utrecht te maken met de toevoer van relatief grote hoeveelheden regenwater naar het zuiveringsproces; bij regenval krijgt de installatie in Utrecht vijf keer zoveel water te verwerken als bij droog weer. Dit heeft gevolgen voor aansturing en werking van het zuiveringsproces. Wij willen gaan uitzoeken wat dit allemaal betekent voor het ontwerp."

Rechthoekig

De proefinstallatie in Utrecht gaat er in ieder geval anders uitzien dan de installatie in Epe. "Wij gaan rechthoekige bezinkbakken gebruiken, terwijl in Epe ronde bakken zijn toegepast. Dit heeft praktische redenen: aan de kopse kanten is meer ruimte voor de aansluitingen voor toevoer en afvoer", licht Boersen toe. In 2014 zal het bestuur van het hoogheemraadschap een besluit nemen over de toepassing van de Nereda-technologie voor het afvalwater. De nieuwe 'waterlijn' moet eind 2018 gereed zijn. Het Nereda-project in Utrecht is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

Bron Waterforum.net